Smluvní podmínky

Přihláška

Přihlašování na vzdělávací akce je možné pouze online na webových stránkách agentury do termínu uzávěrky přihlášek. Po termínu uzávěrky přihlášek je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě.

Na vzdělávací akce se mohou přihlašovat i zájemci z řad nepedagogické veřejnosti.

Účastnický poplatek

je uveden v Kč za jednoho účastníka u každé vzdělávací akce. Na vzdělávací akce, které jsou akreditovány MŠMT, lze k úhradě nákladů použít prostředky na DVPP.

Úhrada

Platbu poukažte převodním příkazem na účet č. ČSOB 227263796/0300.
Variabilní symbol = IČ Vaší organizace
Specifický symbol = číslo vzdělávací akce
Platba musí být připsána na uvedený účet nejpozději dva pracovní dny před konáním akce.

Daňový doklad

Daňový doklad o vyúčtování zálohové platby (fakturu) obdrží každý účastník v den konání akce při prezenci.

Platba v hotovosti

Platbu lze výjimečně uhradit rovněž v hotovosti přímo na místě při prezenci v den konání akce. Účastník obdrží příjmový pokladní doklad.

Změny či zrušení akce

Pořádající agentura si vyhrazuje právo na změnu termínu akce, lektora, místa konání akce a eventuální zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. O změnách budou přihlášení zájemci včas informování e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené v přihlášce. V případě přesunu akce na jiný termín zůstávají podané přihlášky v platnosti.

V případě, že bude vzdělávací akce zrušena ze strany pořádající agentury bez uvedení náhradního termínu, má přihlášený zájemce právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši.

Ukončení akce

Čas ukončení vzdělávací akce je uveden orientačně, odvíjí se od množství dotazů a délky diskuse v závěru vzdělávací akce.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce

Každý absolvent vzdělávací akce obdrží písemné osvědčení o absolvování. Podmínkou pro jeho vydání je absolvování semináře v odpovídající časové dotaci (tzn. 75% z celkové doby trvání akce) a případném splnění dalších podmínek, které budou včas zveřejněny.

Odhlášení ze vzdělávací akce a stornovací podmínky

Účast na akci lze zrušit 3 pracovní dny před termínem konání akce (den zahájení akce se nepočítá) s nárokem na vrácení účastnického poplatku v plné výši. Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

Účast lze zrušit v písemné formě e-mailem, v krajním případě i telefonicky. Následně je třeba zaslat písemnou žádost o vrácení účastnického poplatku, pokud byl již uhrazen.

U vícedenních akcí (2 dny a více), exkurzí, víkendových kurzů a pobytových akcí s noclehem a stravováním je bezplatná stornovací doba účastnického poplatku včetně ubytování a stravného 14 dní před termínem akce.

Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje přihlášeného účastníka jsou zpracovávány a uchovávány pro účely zpracování agendy související se vzdělávacími akcemi, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.